Hội Nông dân Hưng Nguyên dấu ấn qua một nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ tư - 21/06/2023 04:24
(Hội NDNA) - Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - chung tay xây dựng nông thôn mới - xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”, nhiệm kỳ 2018- 2023, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo và tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, tập trung đạt được nhiều hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện lần thứ XII đề ra. Hoạt động của các cấp Hội Nông dân trong huyện đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.
Với bản chất cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã  tham gia thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổng vệ sinh môi trường, trật tự văn minh đô thị, xóa đói giảm nghèo, Nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với nhiều cách làm hay và sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, trở thành phong trào sâu rộng.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên đã thực sự phát huy được vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước với nhiều cải tiến, nội dung thi đua phong phú đã tạo ra phong trào thi đua rộng khắp ở các cấp Hội như phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trọng tâm là phong trào “ Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”…”. Từ đó khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong cán bộ, hội viên nông dân; tạo ra động lực để giai cấp Nông dân trong Huyện hăng hái tham gia lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
tang co

Để nâng cao chất lượng các phong trào, Hội Nông dân huyện đã xây dựng Chuyên đề “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh tuyên truyền. Hàng năm, vận động trên 65% hộ hội viên đăng ký và tổ chức bình xét 55-60% hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chủ động thực hiện các giải pháp tích cực tạo điều kiện để nông dân sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Nhằm giúp hội viên có điều kiện để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu,  Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh công tác tín chấp cho hội viên vay các nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. Tổng nguồn quỹ HTND huyện quản lý hiện nay 3,500 tỷ đồng; Trong đó vốn ủy thác của tỉnh 2,6 tỷ đồng cho 07 mô hình và 70 thành viên các xã tham gia dự án: Hưng Lĩnh, Long Xá, Xuân Lam, Hưng Lợi, Hưng Nghĩa, Hưng Yên Bắc, Hưng Trung, cấp huyện 900 triệu đồng cho 5 mô hình và 22 thành viên, các xã tham gia dự án: Hưng Đạo, Thị trấn, Hưng Thành, Châu Nhân, Hưng Phúc. Nhận ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nông dân nghèo và các đối tượng chính sách khác, dư nợ đến 31/12/2022 là 108,076 tỷ đồng, cho 1.944 lượt hộ vay, của 63 tổ TK&VV; tín chấp qua Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt số tiền 3,2 tỷ cho 15 hộ hội viên, nông dân xã Hưng Trung; Hội cũng đã tín chấp cho hội viên vay vật tư phân bón trả chậm được 4.650 tấn NPK các loại; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT 450 buổi cho 50.700 lượt hội viên tham gia. Từ các nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp hội viên nông dân có điều kiện phát triển kinh tế. Tính đên cuối năm 2022 thu nhập bình quân đầu ngừi đạt 50 triệu đồng/ năm.
tang hoa bch


Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã  tập trung xây dựng 03 chi hội nông dân nghề nghiệp; 25 Tổ hợp tác, 28 tổ hội nông dân nghề nghiệp được thành lập với 396 thành viên, các nghề chủ yếu như: chăn nuôi bò, thủy sản, chăn nuôi gà, chăn nuôi tổng hợp;  Phong trào trồng cây ơn Bác, qua gần 3 năm triển khai đã có 18/18 đơn vị triển khai thực hiện, kết quả trồng được 9.936 cây các loại, với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo xây dựng mỗi xã có ít nhất 01 sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Đến nay toàn huyện có 5 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi. Điển hình như mô hình chăn nuôi lợn, hộ anh Lê Quốc Tân- Hưng Nghĩa, lợi nhuận từ chăn nuôi: lợi nhuận từ 3- 4 tỷ đồng/năm; mô hình mây tre đan hộ anh Hoàng Minh Khánh- Long Xá, lợi nhuận hàng năm từ 2-3 tỷ đồng/năm; mô hình chăn nuôi vịt công nghệ cao,hộ anh Hoàng Xuân Nam- Hưng Đạo, cho xuất chuồng 8.000 con/ năm.; mô hình nhà màng nhà lưới, của hộ anh Nguyễn Văn Sơn, HTX NN & dịch vụ Phú Thịnh xã Hưng Thành… và rất nhiều mô hình khác đem lại giá trị và thu nhập cao cho nông dân, góp phần giải quyết được nhiều lao động cho nông dân.
tap huan


Bên cạnh đó, Hội còn trực tiếp ký kết với công ty gà DaBaCo cung ứng cho Nông dân 20 vạn con gà giống. Xây dựng 01 mô hình chăn nuôi gà DaBaCo tại 3 đơn vị thị trấn; Hưng Yên Nam và Hưng Trung. Hỗ trợ 01 mô hình chăn nuôi dê tại 2 xã Hưng Lĩnh và Hưng Nghĩa tổng trị giá 266 triệu đồng.

Trong nhiệm kỳ qua Hội nông dân đã xây dựng được 22 mô hình thu gom rác thải hữu cơ để xử lý thành phân bón vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng được 18 mô hình thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng của 18 xã, thị trấn. Chỉ đạo các xã tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường; thành lập câu lạc bộ nông dân với ATTP; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, trong  nhiệm kỳ qua đã xây dựng được 67 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 64 mô hình cánh đồng lớn; 03 mô hình trồng trọt và chăn nuôi; Triển khai và đăng ký xây dựng được 07 mô hình dân vận khéo; Việc xây dựng vườn chuẩn, vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu được đẩy mạnh. Kết quả có 18/18 xã, thị trấn đăng ký xây dựng 121 vườn mẫu, vườn chuẩn NTM, hiện nay đã được công nhận 32 vườn chuẩn NTM.

Công tác xây dựng nông thôn mới là bước đột phá của Huyện được tập trung chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả. Với vai trò trung tâm, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân từ huyện tới cơ sở đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới.  đã xây dựng được 22 mô hình thu gom rác thải hữu cơ để xử lý thành phân bón vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng được 18 mô hình thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng của 18 xã, thị trấn. Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động nông dân hiến 7.325 m2 đất, sửa chữa kênh mương: 8.056 km; đóng góp:43.212 ngày công. Số tiền nông dân đóng góp: 12,3 tỷ đồng. Kết quả, đến nay có 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần phấn đấu đưa huyện nhà về đích Nông thôn mới vào cuối năm 2023.
hang cay


Công tác xây dựng tổ chức Hội luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 01 của Hội Nông dân Thành phố về “ Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội nông dân các cấp vững mạnh”, với mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh phát triển. Nhiệm kỳ qua, đã phát triển được 1.650 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn huyện đến đến nay là 15.340 hội viên, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt 70%. 100% hội viên được tham gia tập huấn tuyên truyền kiến thức mọi mặt để nâng cao trình độ, hiểu biết trên các lĩnh vực. Hàng năm, tiến hành đánh giá chất lượng tổ chức Hội, không có cơ sở Hội, chi hội yếu kém.

Với những kết quả đạt được, Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên đã đạt được những kết quả nổi bật: Hội Nông dân cấp trên đánh giá, công nhân đơn vị xuất sắc thi đua 2 năm, được Trung ương Hội, Trong nhiệm kỳ có 05 tập thể, 05 cá nhân được Hội ND Trung ương Hội tặng Bằng khen; Tặng Kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam cho 24 cá nhân; trong nhiệm kỳ Hội Nông dân Huyện 02 năm được tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội tặng bằng khen, được UBND tỉnh  tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019, 2022; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Hội Nông dân huyện; Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cho cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 21 tập thể, 72 cá nhân; Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 66 tập thể, 42 cá nhân. Đặc biệt Công tác thi đua khen thưởng kịp thời, khách quan tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên và nông dân.
chi hoi nuoi lon


Đồng chí Phạm Hồng Tiến- Huyện ủy viên- Chủ tịch Hội Nông dân huyện, cho biết “ Nhiệm kỳ 2023- 2028, Hội Nông dân từ huyện tới cơ sở cần tập trung xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện, đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy vai trò trung tâm nòng cốt phong trào nông dân và duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Nguyên lần thứ XXIX, xây dựng huyện ngày càng, văn minh, giàu đẹp”.

Một nhiệm kỳ mới lại bắt đầu  với nhiều thời cơ mới, nhưng cũng có nhiều thách thức, song với tinh thần “ đoàn kết, đổi mới, sâu sát, hiệu quả”; xây dựng tổ chức Hội nông dân vững mạnh trong thời kỳ hội nhập. Tin tưởng rằng, từ những dấu ấn của nhiệm kỳ đã qua Hội nông dân từ huyện tới cơ sở sẽ vững tin quyết tâm trên chặng đường mới xây dựng huyện Hưng Nguyên giàu đẹp - văn minh.
 

Thùy Dương

Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin đọc nhiều
Thư viện ảnh
unnamed.jpg Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân phường Nghi Thủy,... Hàng cây Nông dân ơn Bác xã Hưng Lộc, thành phố Vinh Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân xã Châu Nhân,... xd2-17.jpg
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay14,533
  • Tháng hiện tại561,344
  • Tổng lượt truy cập9,943,993
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây