Hội Nông dân Quỳ Hợp: Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ tư - 27/01/2021 04:07
Hướng đến chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong thời gian qua các cấp hội nông dân ở Quỳ Hợp đã đẩy mạnh các phong trào thi đua Sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bèn vững, xây dựng nông thôn mới, nông dân tham gia đảm bảo an ninh - quốc phòng và đã đem lại hiệu quả thiết thực.
Các cấp hội thi đua sôi nổi và xây dựng 30 công trình,chủ yếu là duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn, 21 hàng Cây Nông dân ơn Bác, 6 tuyến đường hoa nông dân... Đồng thời, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tập trung chỉ đạo triển khai 3 giải pháp lớn về phát triển kinh tế trong hội viên, xây dựng hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội như tập trung vận động cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo, tích cực hăng hái tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững. 

Thực hiện công trình, phần việc mang tên "Hội Nông dân lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tham gia giám sát và phản biện xã hội của Hội Nông dân các cấp và của hội viên, nông dân đối với xây dựng nông thôn mới.
 
ho tro giong bo cho 04 ho xay dung mo hinh nuoi bo nhot tai xa chau thai 1
Hỗ trợ giống bò cho 04 hộ xây dựng mô hình nuôi bò nhốt tại xã Châu Thái
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia  và hướng tới Chương trình OCOP về phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở địa phương theo chuỗi giá trị do các doanh nghiệp, hộ sản xuất và kinh tế tập thể thực hiện. Xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, vận động nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ 4.0 gắn liên kết bao tiêu sản phẩm.

Đẩy mạnh phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi. Xác định làm giàu cho gia đình là góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện nhà, nên ngay từ đầu năm các cấp Hội Nông dân Quỳ Hợp đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền và vận động hộ gia đình hội viên nông dân đăng ký trở thành hộ nông dân SXKD giỏi các cấp, phong trào luôn được các cấp Hội tập trung phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả cả chiều rộng, lẫn chiều sâu. Trên địa bàn huyện đến nay có 5.855 hộ SXKDG cấp cơ sở, trong đó có 12 hộ SXKD giỏi cấp trung ương, 34 hộ SXKD giỏi cấp tỉnh và 111 hộ SXKDG cấp huyện được bình xét từ 5.855 hộ SXKDG cấp cơ sở.
 
xay dung mo hinh nuoi de xa yen hop 1
Xây dựng Mô hình nuôi dê xã Yên Hợp
Huyện Hội đã chủ trì trực tiếp chỉ đạo xây dựng 6 mô hình phát triển kinh tế. Trong đó 4 mô hình "Chăn nuôi bò sinh sản" tại các xã Minh Hợp cho 10 hộ, Mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại xã Nghĩa Xuân cho 10 hộ, mỗi mô hình với số tiền 400 triệu đồng, Mô hình tại xã Liên Hợp 6 hộ với số tiền 200 triệu đồng, Châu Thái 10 hộ với số tiền 500 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện, tỉnh, Trung ương; 01 mô hình "Chăn nuôi dê sinh sản" tại xã Yên Hợp với số tiền 105 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư của tỉnh Hội, 01 mô hình chăn nuôi bò nhốt chuồng tại xã Châu Thái với số tiền 200 triệu đồng cho 4 hộ từ nguồn UBND huyện cấp phân bổ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Nhờ làm tốt công tác vận động, nên đã xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng trăm triệu đồng, thu hút hàng chục lao động, đã có nhiều hộ thu nhập trên 01 tỷ đồng/năm, tăng thêm thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao mức sống, góp phần ổn định xã hội, tạo lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội, điển hình như: Bà Phan Thị Nhàn, Chi Hội trưởng xóm Văn Trường, xã Văn Lợi với mô hình nuôi bò 3B, trồng cam, mía; Ông Bùi Quốc Tiến xã Minh Hợp mô hình dưa lưới trong nhà màng; Bà Lữ Thị Hoa Đồng Hợp, Chăn nuôi lợn, gà, trồng rừng; hộ ông Nguyễn Trọng Hùng xã Thọ Hợp với mô hình kinh tế tổng hợp; hộ ông Phan Trọng Tuấn xã Châu Đình mô hình tổng hợp trồng Cam, Mía, keo; hộ ông Trần Hữu Thảo mô hình tổng hợp chăn nuôi, trồng cam ở Văn Lợị.

Các cấp Hội đã giúp đỡ được 21 hộ hội viên nông dân thoát nghèo với số tiền là 75 triệu đồng, 265 ngày công và tạo điều kiện được học nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ con giống, vay vốn để sản xuất kinh doanh, nên hội viên ngày càng gắn bó với Hội, vai trò tổ chức Hội ngày càng được nâng lên.
           
Kinh tế phát triển hội viên nông dân trên địa bàn huyện nhà đã tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới. Hội còn phát động phong trào xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể như: Nông dân tham gia duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn, tích cực vệ sinh môi trường làng bản gắn với phong trào sạch làng tốt ruộng; Tổ chức tốt ngày hội xuống đồng tại xã Bắc Sơn, xây dựng được 05 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn; thi đua xây dựng gia đình văn hoá, tích cực tham gia xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng làng, xã văn hoá; vận động hội viên, nông dân thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội; hướng dẫn, vận động hội viên nông dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường;nông dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; Phong trào thể dục thể thao được duy trì thường xuyên sôi nổi và rộng khắp, tạo khí thế phấn khởi thi đua lao động, sản xuất trong hội viên nông dân.

Đến nay đã có 8 xã triển khai xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới, chỉ đạo Hội Nông dân xã Châu Đình xây dựng 01 vườn chuẩn nông thôn mới tại xóm Mỹ Tân Châu Đình để tỉnh Hội hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình. Phát động phong trào xây dựng "Hàng cây nông dân ơn Bác" nhằm thể hiện tình cảm của nông dân Nghệ An nói chung huyện Quỳ Hợp nói riêng với Bác Hồ kính yêu, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025,  chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội, Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến thời điểm này toàn huyện đã xây dựng được được 21 hàng cây, với tổng chiều dài là 11.080 m, 1.759 cây.

Ngoài ra, Phong trào nông dân tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng hàng năm Hội nông dân chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành như Công an, Quân sự để tuyên truyền vận động nông dân hưởng ứng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thi đua hướng đến chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp hội nông dân Quỳ Hợp tiếp tục có các công trình, phần việc nông dân như tiến hành vệ sinh đường làng ngõ xóm, treo cờ đảng, cờ Tổ Quốc, treo băng rôn qua đường, tổ chức văn nghệ thể thao... tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, tập trung xây dựng mô hình kinh doanh giỏi các cấp như sản xuất, chăn nuôi để phát triển kinh tế hộ. Đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, vận động nông dân hiến đất, hiến cây, trồng hàng cây nông dân ơn Bác rất sôi nổi góp phần vào sự thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII củ Đảng.

Bùi Thị Huyền

Hội ND huyện Quỳ Hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập63
  • Hôm nay14,121
  • Tháng hiện tại481,607
  • Tổng lượt truy cập8,683,079
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây