Chính phủ cho phép Hội Nông dân tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg

Thứ ba - 19/01/2021 22:38
(Hội NDNA) - Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg , ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020” là một trong những nội dung quan trọng của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” (Nghị quyết số 26-NQ/TW). Đây là một trong những nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh chóng và đã tạo ra những kết quả nổi bật, góp phần làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ chuyển sang liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao, làm cho nông nghiệp phát triển, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế; nông thôn trở thành nơi đáng sống; môi trường sinh thái, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được bảo đảm; đời sống cư dân nông thôn được nâng cao, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; niềm tin của người nông dân với Đảng ngày càng được củng cố và nâng cao.

Trong 10 năm qua, Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ nhanh chóng đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần mang đến thành công vượt bậc của Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

Kết luận số 61 và Quyết định số 673 đã tạo luồng sinh khí mới cho hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, khẳng định được vai trò vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị.

Với quan điểm xuyên suốt: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài và là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trong đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tập trung thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và Kết luận 61 của Bộ Chính trị nhằm xây dựng một lớp nông dân mới có trình độ khoa học công nghệ, nắm chắc kinh tế số, đổi mới tư duy, xây dựng giai cấp nông dân hiện đại, tiến bộ; nông thôn, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ cho xã hội. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo việc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 61 để có cơ sở thực hiện những năm tiếp theo.

Nhiệm vụ trong thời gian tới: Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới với một số nội dung sau: 

1. Phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn nữa Kết luận số 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Các cấp Hội Nông dân Việt Nam cần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của giai cấp nông dân trong giai đoạn mới.

3. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn lực mà Đảng và Nhà nước đã giao cho Hội, nhất là việc khai thác Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh; đồng thời cần huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài để giúp cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

4. Tiếp tục phát động và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho nông dân Việt Nam để tiếp tục thực hiện chủ trương “Trí thức hóa nông dân” Xây dựng một giai cấp nông dân Việt Nam tự cường, sáng tạo trong giai đoạn mới, một lớp nông dân mới trung thành với Tổ quốc, có kiến thức về khoa học công nghệ, nắm chắc kinh tế số, đổi mới tư duy, cách làm vươn lên mạnh mẽ, có khát vọng để xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng, để người nông dân Việt Nam trong thời đại mới không chỉ là lực lượng mạnh về kinh tế mà còn là lực lượng mạnh về chính trị, văn hóa, xã hội, thực sự là trụ đỡ của xã hội chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Các cấp Hội cần chú trọng, làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội để kịp thời kiến nghị, đề xuất, bổ sung, sửa đổi những điểm chưa hợp lý, chồng chéo về cơ chế, chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, nông dân.

Thủ Tướng kết luận và đồng ý với một số kiến nghị sau:

1. Đồng ý kéo dài thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tổng kết Kết luận số 61-KL/TW, ban hành văn bản mới.

2. Về tiếp tục bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư cho các Trung tâm đã được ngân sách nhà nước bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 và các Trung tâm đã được các tỉnh, thành phố cấp đất để đầu tư xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh: Hội Nông dân Việt Nam rà soát quy mô đào tạo, nhu cầu thực tế các địa phương để tránh lãng phí, đạt hiệu quả đầu tư; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Về bổ sung vốn Điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân, trước mắt tạm cấp kinh phí phù hợp để bổ sung nguồn cho Quỹ hoạt động, đáp ứng nhu cầu cần thiết của nông dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19: Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan bố trí kinh phí cho Quỹ Hỗ trợ nông dân trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện việc cấp vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh và cấp huyện theo Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Trà Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập57
  • Hôm nay14,121
  • Tháng hiện tại480,506
  • Tổng lượt truy cập8,681,978
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây